Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

TRAO ĐỔI PHỎNG VẤN ÔNG BÀN PHÚC MINH – CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC BẠCH THÔNG- NGÂN SƠN, PHÓ TRƯỞNG BCĐ THƯỜNG TRỰC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG VỀ CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021.

( Cập nhật lúc: 07/04/2021  )
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. Cuộc điều tra này cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu (GDP), (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.; đồng thời cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, của các Bộ, ngành và địa phương.

Cùng với các địa phương trong cả nước, từ ngày 01/3/2021, huyện Bạch Thông đã tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, đây là cuộc tổng điều tra quan trọng và phức tạp, do đó cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành trong công tác triển khai để cuộc tổng điều tra được tổ chức thành công, phục vụ số liệu tốt nhất, phục vụ đảng, nhà nước và địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành nền kinh tế.

Để hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức đối với cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Phóng viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện đã có cuộc trao đổi phỏng vấn ông Bàn Phúc Minh – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Bạch Thông- Ngân Sơn, Phó trưởng BCĐ Thường trực tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Bạch Thông.

Xin ông cho biết cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 có những điểm mới, điểm khác biệt gì so với những cuộc tổng điều tra kinh tế trước đây?

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có 4 điểm mới, điểm khác biệt so với những cuộc Tổng điều tra kinh tế trước đây, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Trong cuộc Tổng điều tra lần này đã Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, kinh tế số trong các khâu của điều tra.

So với Tổng điều tra kinh tế năm 2017, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bổ sung các câu hỏi phản ánh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất như: sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thứ hai, là thay đổi căn bản hình thức thu thập thông tin

Phiếu điều tra được thiết kế dưới dạng phiếu điện tử theo hướng thu thập thông tin trực tuyến qua Webform và thiết bị di động (CAPI).Loại bỏ các chỉ tiêu điều tra đã có sẵn trong dữ liệu hành chính như các chỉ tiêu về tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính).

Thứ ba. Là phân chia các ngành chủ trì thực hiện Điều tra cơ sở hành chính và cơ sở sự nghiệp

Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Tổng cục Thống kê chủ trì thu thập thông tin của tất cả các loại đơn vị điều tra, bao gồm cơ quan Hành chính và đơn vị Sự nghiệp.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Bộ Nội vụ chủ trì triển khai thu thập thông tin đối với các cơ quan Hành chính; Tổng cục Thống kê chủ trì triển khai thu thập thông tin đối với các đơn vị Sự nghiệp và các loại đơn vị điều tra khác còn lại.

Thứ tư. Xây dựng bài giảng điện tử

Tổng điều tra kinh tế năm 2017: công tác tập huấn các cấp được tiến hành trực tiếp, xây dựng các tài liệu điều tra và bài giảng trên giấy.

Đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021: do là năm đầu thực hiện phương pháp tiếp cận mới và áp dụng triệt để công nghệ thông tin nên công tác tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với tập huấn trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử (video clip) áp dụng cho cấp trung ương và cấp tỉnh. Các lớp tập huấn cấp huyện, cấp xã sử dụng bài giảng điện tử, đồng thời các điều tra viên, giám sát viên các cấp có thể tra cứu nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện Tổng điều tra bằng các bài giảng điện tử.

Ông có thể nói cụ thể hơn về cách thức thực hiện cuộc tổng điều tra này như thế nào?

Thứ nhất, Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Các Điều tra viên gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đăng nhập vào hệ thống; đồng thời hướng dẫn người cung cấp thông tin (của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội) điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra.

Thứ hai, Đối với cơ sở SXKD cá thể cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay.

Thứ ba, Đối với các cơ sở hành chính được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính theo địa chỉ: cshc.moha.gov.vn. Người cung cấp thông tin là Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ quan; người quản lý hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính; hoặc người được ủy quyền là người có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều tra.

Thưa ông! vậy các cá nhân, đơn vị, tổ chức cần phải có trách nhiệm hay là phải làm gì trong cuộc tổng điều tra kinh tế này?

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo các cấp và Phòng Nội vụ tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021; Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ.

Ban chỉ đạo huyện và Phòng Nội vụ tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trên địa bàn huyện; các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo trên địa bàn để tổ chức điều tra đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thứ hai, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội cần điền đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra; Trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính.

Thứ ba, các chủ cơ sở SXKD cá thể cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: cần cung cấp thông tin, trả lời chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của điều tra viên để Họ ghi (nhập thông tin) các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay.

Cảm ơn ông về nội dung trao đổi phỏng vấn này.

Tác giả:  Hoàng Sim – Thanh Tuyền
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.