Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

( Cập nhật lúc: 22/10/2013  )
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Bạch Thông năm 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẠCH THÔNG

Số: 217/BC-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Bạch Thông, ngày 21 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

 
   

 

 

 

Thực hiện Công văn số 356/KH-STP ngày 02/10/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:

1- Công tác chỉ đạo: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trên địa bàn như sau:

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2013 về việc rà soát thủ tục hành chính năm 2013.

Công văn số 124/UBND-VX ngày 20/3/2013 về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

Công văn số 267/UBND-VP ngày 17/5/2013 về việc thực hiện công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

Công văn số 320/UBND-VX ngày 14/6/2013 về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

2- Công tác kiểm tra: Trong 9 tháng đầu năm 2013, UBND huyện chưa thực hiện công tác kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác này, mà chủ yếu qua việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện bằng văn bản.

3- Về cán bộ đầu mối: Đối với cấp huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Các cơ quan đã phân công một cán bộ đầu mối thực hiện của đơn vị. UBND các xã, thị trấn công chức Văn phòng thống kê làm đầu mối.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

1- Tình hình niêm yết công khai:

- Cấp huyện: Thực hiện niêm yết công khai, đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Đối với cấp huyện các TTHC được niêm yết chủ yếu tại Trung tâm giao dịch một cửa của huyện về: Trình tự, cách thức thực hiện; lệ phí; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan thực hiện. Đến nay chưa thực hiện niên yết tại trụ sở UBND huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 1561/UBND-KSTTHC ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

- Cấp xã, thị trấn: Đã quan tâm thực hiện, cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Tuy nhiên, việc niêm yết của một số xã thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

2- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý III: Đã quan tâm giải quyết theo đúng quy định. Đối với cấp huyện còn 11 thủ tục về lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường giải quyết chưa đúng hạn, nguyên nhân do hộ gia đình, cá nhân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính (UBND huyện đã báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 186/BC-UBND  ngày  09  tháng 9 năm 2013).

3- Tình hình niêm yết địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính: UBND huyện chưa thực hiện được việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Song đến nay UBND và các cơ quan chuyên môn chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện thủ tục hành chính.

III- KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013: Căn cứ Công văn số 11/VP-KSTTHC ngày 11/01/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 về việc rà soát thủ tục hành chính năm 2013 đối với cấp huyện. Tổng số thủ tục hành chính rà soát tại kế hoạch này là 37 thủ tục, gồm các lĩnh vực: Lao động - TB&XH = 04 thủ tục; Tài nguyên và Môi trường = 15 thủ tục; Thương mại - Xây dựng - Quản lý đô thị = 07 thủ tục; Nông, Lâm nghiệp &PTNT = 03 thủ tục; Kiểm lâm = 08 thủ tục. Kết quả, các thủ tục hành chính sau rà soát đối với cấp huyện giữ nguyên. UBND huyện không trình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề nghị ban hành thủ tục hành chính mới.

IV- VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN: Đã xây dựng và hoàn thiện dịch vụ tra cứu điện tử tại Trung tâm giao dịch một cửa thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, thực hiện TTHC. Tuy nhiên, chưa cập nhật và đưa tin thường xuyên hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính lên trang thông tin Cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

V- KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ:

1- Khó khăn, vướng mắc: Cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và cán bộ đầu mối của cấp huyện đều hoạt động kiêm nhiệm, chủ yếu là tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục hành chính chất lượng, hiệu quả chưa cao. Mặt khác, đội ngũ cán bộ làm đầu mối một số đơn vị thường xuyên biến động, vì vậy gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2- Tồn tại hạn chế:

Cơ bản lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Song trong quá trình triển khai thực hiện lãnh đạo và cán bộ, công chức một số đơn vị chưa thật sự quan tâm và dành thời gian thoả đáng cho công tác này, chưa coi trọng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế (Thể hiện việc báo cáo hàng quý còn phải đôn đốc nhiều lần).

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013, trong quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên đôn đốc, nhắc việc. Song việc triển khai thực hiện tại các đơn vị chưa bám sát theo kế hoạch; các đơn vị chỉ tiến hành việc rà soát khi sắp đến thời hạn báo cáo kết quả, dẫn đến việc rà soát không đảm bảo chất lượng, không đưa ra được đề xuất, kiến nghị có hiệu quả (Chủ yếu chỉ đề nghị giữ nguyên thủ tục hành chính).

Cấp huyện chưa thực hiện được việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại trụ sở UBND huyện theo hướng dẫn của tỉnh.

VI- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ đầu mối để đảm bảo cho quá trình thực thi công vụ (Ít nhất 01 lần/năm).

Đề nghị bổ sung nhóm đối tượng hưởng tại Điều 1, Thông tư 167/2012/TT- BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để cấp huyện có kinh phí hoạt động. Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ đối với cán bộ đầu mối làm công tác này.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với cấp huyện và cấp xã.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông./.

 Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh (B/cáo);

- Thường trực HĐND huyện (B/cáo);

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Lãnh đạo Văn phòng (02);

- Lưu: VT, THVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Sơn

Tác giả:  Thành Trung
Nguồn:  VP HĐND - UBND huyện Bạch Thông
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.047 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
ubnd.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.