Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bạch Thông, UBND huyện Bạch Thông công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Bạch Thông, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Rà phá bom mìn, vật nổ dự án thành phần 4, hợp phần cầu - Dự án LRAMP tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bạch Thông;

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông công bố công khai dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.