Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn


Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) (có danh sách các dự án kèm theo) trên địa bàn huyện Bạch Thông như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bạch Thông, UBND huyện Bạch Thông công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành kế hoạch thu và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020 như sau:

Xem tiếp


Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 1) (có danh sách các dự án kèm theo) trên địa bàn huyện Bạch Thông như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Bạch Thông, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Phòng Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) (có danh sách các dự án kèm theo) trên địa bàn huyện Bạch Thông như sau:

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Rà phá bom mìn, vật nổ dự án thành phần 4, hợp phần cầu - Dự án LRAMP tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Số điện thoại liên hệ:  02093.850.353 - 02093.850.072 - Fax: 02093.850.060 - Địa chỉ email: 
bientap.bt@backan.gov.vn 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Duy Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.